THÁNG 2
Đã tiếp nhận 19 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 20 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 2 (10.5%)
   Sớm 17 (89.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 78 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 78 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 89 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 90 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 1 (25.0%)
   Sắp trễ 1 (25.0%)
   Chưa đến 2 (50.0%)
Đã xử lý 86 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 86 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai