THÁNG 1
Đã tiếp nhận 282 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 282 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 282 hồ sơ
   Trễ 5 (1.8%)
   Sớm 277 (98.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 282 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 282 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 281 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 281 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 102 hồ sơ
Đang xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (4.0%)
   Chưa đến 24 (96.0%)
Đã xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 77 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai