THÁNG 2
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 88 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 88 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 88 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 215 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 215 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 215 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 215 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 132 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 1 (33.3%)
   Sắp trễ 1 (33.3%)
   Chưa đến 1 (33.3%)
Đã xử lý 129 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 129 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai