THÁNG 5
Đã tiếp nhận 147 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 147 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 147 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 146 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 136 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 136 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 7 (100.0%)
Đã xử lý 129 hồ sơ
   Trễ 1 (0.8%)
   Sớm 128 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 23 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 30 hồ sơ
Đang xử lý 7 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 7 (100.0%)
Đã xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 23 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai