THÁNG 8
Đã tiếp nhận 84 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 84 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 83 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 74 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 75 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 73 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 73 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 79 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 81 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sớm 78 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai