THÁNG 1
Đã tiếp nhận 14 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 15 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 14 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.3%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 26 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 1 (4.0%)
   Sớm 24 (96.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai