THÁNG 1
Đã tiếp nhận 119 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 137 hồ sơ
Đang xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 18 (94.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (5.3%)
Đã xử lý 118 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 118 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19 hồ sơ
Cần xử lý 80 hồ sơ
Đang xử lý 22 hồ sơ
   Trễ 18 (81.8%)
   Sắp trễ 1 (4.5%)
   Chưa đến 3 (13.6%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai