THÁNG 2
Đã tiếp nhận 46 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 49 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 6 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 43 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 43 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 223 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 229 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 6 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 223 hồ sơ
   Trễ 2 (0.9%)
   Sớm 221 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 33 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 39 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 6 (66.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (33.3%)
Đã xử lý 30 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 30 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai