THÁNG 1
Đã tiếp nhận 32 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 35 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 32 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 21 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 3 (37.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (62.5%)
Đã xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 13 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai