THÁNG 7
Đã tiếp nhận 254 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 254 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 254 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 254 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 183 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 183 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 183 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 183 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 314 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 314 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 304 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 304 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai