THÁNG 1
Đã tiếp nhận 112 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 113 hồ sơ
Đang xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 102 hồ sơ
   Trễ 2 (2.0%)
   Sớm 100 (98.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 161 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 172 hồ sơ
Đang xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 14 (93.3%)
   Sắp trễ 1 (6.7%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 157 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 156 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai