Tổng hợp hồ sơ toàn tỉnh

Tính từ 1/2020 đến nay

Đã tiếp nhận 215391 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6476 hồ sơ
Đang xử lý 12946 hồ sơ
   Trễ 1321 (10.2%)
   Sắp trễ 318 (2.5%)
   Chưa đến 11307 (87.3%)
Đã xử lý 208921 hồ sơ
   Sớm 208114 (99.6%)
   Trễ 807 (0.4%)
   Chưa nhận 2235
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Liên kết web
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 258 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 258 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 258 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 258 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 99 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 99 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 99 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 99 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 72 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 72 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 72 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 72 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai