THÁNG 2
Đã tiếp nhận 132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 132 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 132 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 132 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 94 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 94 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 93 hồ sơ
   Trễ 1 (1.1%)
   Sớm 92 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 3 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 2 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH