THÁNG 1
Đã tiếp nhận 37 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 40 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 2 (66.7%)
   Sắp trễ 1 (33.3%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 1 (2.7%)
   Sớm 36 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 13 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 16 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 2 (66.7%)
   Sắp trễ 1 (33.3%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 13 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai