THÁNG 1
Đã tiếp nhận 205 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 208 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 204 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 204 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 29 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 33 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 4 (66.7%)
   Sắp trễ 1 (16.7%)
   Chưa đến 1 (16.7%)
Đã xử lý 27 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 27 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai