THÁNG 8
Đã tiếp nhận 64 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 64 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 64 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 64 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 306 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 306 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 306 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 305 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 141 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 141 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 141 hồ sơ
   Trễ 4 (2.8%)
   Sớm 137 (97.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai