THÁNG 7
Đã tiếp nhận 199 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 199 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 199 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 199 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 196 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 196 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 196 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 196 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 179 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 179 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 179 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 179 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai