THÁNG 1
Đã tiếp nhận 54 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 57 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 3 (75.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 53 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 53 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 3 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 7 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 3 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (50.0%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 42.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 57.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai