THÁNG 1
Đã tiếp nhận 102 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 104 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 102 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 102 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 65 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 2 (33.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (66.7%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 59 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai