THÁNG 1
Đã tiếp nhận 64 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 76 hồ sơ
Đang xử lý 12 (0%)
   Trễ 12 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 64 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 64 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 128 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 140 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 12 (42.9%)
   Sắp trễ 2 (7.1%)
   Chưa đến 14 (50.0%)
Đã xử lý 112 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 112 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai