THÁNG 2
Đã tiếp nhận 44 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 45 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 44 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 536 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 537 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 536 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 536 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 29 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 30 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 29 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 29 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai