THÁNG 2
Đã tiếp nhận 96 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 97 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 96 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 96 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 452 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 453 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 452 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 451 (99.8%)
   Chưa nhận