THÁNG 5
Đã tiếp nhận 62 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 63 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 62 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 62 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 46 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 47 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 46 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 46 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 26 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 25 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH