THÁNG 8
Đã tiếp nhận 335 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 336 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 335 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 335 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 574 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 575 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 574 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 573 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 1 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai