THÁNG 2
Đã tiếp nhận 51 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 52 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 51 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 84 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 85 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 84 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 82 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 64 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 1 (20.0%)
   Sắp trễ 3 (60.0%)
   Chưa đến 1 (20.0%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 4 (6.8%)
   Sớm 55 (93.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai