THÁNG 2
Đã tiếp nhận 149 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 150 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 149 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 149 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 81 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 82 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 81 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 81 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 2 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai