THÁNG 8
Đã tiếp nhận 226 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 226 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 226 hồ sơ
   Trễ 27 (11.9%)
   Sớm 199 (88.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.1%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 392 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 392 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 392 hồ sơ
   Trễ 11 (2.8%)
   Sớm 381 (97.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 165 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 165 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 165 hồ sơ
   Trễ 2 (1.2%)
   Sớm 163 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai