THÁNG 1
Đã tiếp nhận 31 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 35 hồ sơ
Đang xử lý 4 (0%)
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 31 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 22 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 4 (57.1%)
   Sắp trễ 2 (28.6%)
   Chưa đến 1 (14.3%)
Đã xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 15 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai