THÁNG 1
Đã tiếp nhận 120 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 125 hồ sơ
Đang xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 5 (29.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 12 (70.6%)
Đã xử lý 108 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 108 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai