THÁNG 2
Đã tiếp nhận 154 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 157 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 154 hồ sơ
   Trễ 4 (2.6%)
   Sớm 150 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 525 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 528 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 525 hồ sơ
   Trễ 7 (1.3%)
   Sớm 518 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 597 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 600 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 3 (10.7%)
   Sắp trễ 2 (7.1%)
   Chưa đến 23 (82.1%)
Đã xử lý 572 hồ sơ
   Trễ 14 (2.4%)
   Sớm 558 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai