THÁNG 8
Đã tiếp nhận 390 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 393 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 390 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 390 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 510 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 513 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 510 hồ sơ
   Trễ 54 (10.6%)
   Sớm 456 (89.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.9%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 236 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 239 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 3 (37.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (62.5%)
Đã xử lý 231 hồ sơ
   Trễ 3 (1.3%)
   Sớm 228 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai