THÁNG 1
Đã tiếp nhận 150 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 153 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 4 (2.7%)
   Sớm 146 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 203 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 206 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 3 (75.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 202 hồ sơ
   Trễ 2 (1.0%)
   Sớm 200 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 213 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 217 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 3 (37.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (62.5%)
Đã xử lý 209 hồ sơ
   Trễ 3 (1.4%)
   Sớm 206 (98.6%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai