THÁNG 5
Đã tiếp nhận 460 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 463 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 460 hồ sơ
   Trễ 11 (2.4%)
   Sớm 449 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 319 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 322 hồ sơ
Đang xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 3 (21.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 11 (78.6%)
Đã xử lý 308 hồ sơ
   Trễ 10 (3.2%)
   Sớm 298 (96.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14 hồ sơ
Cần xử lý 115 hồ sơ
Đang xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 3 (9.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 29 (90.6%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 83 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai