THÁNG 6
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 70 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 1 (1.4%)
   Sớm 69 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 120 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 120 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 119 hồ sơ
   Trễ 2 (1.7%)
   Sớm 117 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.5%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 28 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 29 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 1 (50.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 27 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 27 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH