THÁNG 8
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 1 (1.4%)
   Sớm 69 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 77 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 78 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sớm 76 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 60 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai