THÁNG 2
Đã tiếp nhận 27 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 30 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 27 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 27 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 87 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 90 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 87 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 87 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 68 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 3 (23.1%)
   Sắp trễ 3 (23.1%)
   Chưa đến 7 (53.8%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai