THÁNG 1
Đã tiếp nhận 35 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 40 hồ sơ
Đang xử lý 5 (0%)
   Trễ 5 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 35 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 35 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 29 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 34 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 5 (62.5%)
   Sắp trễ 2 (25.0%)
   Chưa đến 1 (12.5%)
Đã xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 26 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai