THÁNG 7
Đã tiếp nhận 433 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 433 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 433 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 433 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 321 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 321 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 321 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 321 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 271 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 271 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 12 (100.0%)
Đã xử lý 259 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 259 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai