THÁNG 2
Đã tiếp nhận 90 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 90 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 90 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 242 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 242 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (100.0%)
Đã xử lý 240 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 240 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 103 hồ sơ
Đang xử lý 56 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 4 (7.1%)
   Chưa đến 52 (92.9%)
Đã xử lý 47 hồ sơ
   Trễ 2 (4.3%)
   Sớm 45 (95.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai