THÁNG 1
Đã tiếp nhận 26 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 27 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 23 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 6 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 4 (66.7%)
   Sắp trễ 2 (33.3%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 66.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 33.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai