THÁNG 7
Đã tiếp nhận 154 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 154 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 154 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 154 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 282 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 282 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (100.0%)
Đã xử lý 280 hồ sơ
   Trễ 1 (0.4%)
   Sớm 279 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 238 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 240 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 9 (100.0%)
Đã xử lý 231 hồ sơ
   Trễ 7 (3.0%)
   Sớm 224 (97.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai