THÁNG 1
Đã tiếp nhận 26 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 29 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 3 (60.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (40.0%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 5 (20.8%)
   Sớm 19 (79.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 27.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 72.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai