THÁNG 8
Đã tiếp nhận 200 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 200 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 200 hồ sơ
   Trễ 1 (0.5%)
   Sớm 199 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 63 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 63 hồ sơ
   Trễ 1 (1.6%)
   Sớm 62 (98.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 85 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 85 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (100.0%)
Đã xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 79 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai