THÁNG 2
Đã tiếp nhận 38 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 41 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 1 (2.7%)
   Sớm 36 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 241 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 245 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 12 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 233 hồ sơ
   Trễ 4 (1.7%)
   Sớm 229 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 435 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 447 hồ sơ
Đang xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 43 (54.4%)
   Sắp trễ 4 (5.1%)
   Chưa đến 32 (40.5%)
Đã xử lý 368 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 368 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai