THÁNG 2
Đã tiếp nhận 15 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 16 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 1 (6.7%)
   Sớm 14 (93.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 49 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 50 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 49 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 49 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 99 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 100 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 1 (20.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (80.0%)
Đã xử lý 95 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 95 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai