THÁNG 2
Đã tiếp nhận 71 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 71 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 71 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 348 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 348 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 348 hồ sơ
   Trễ 2 (0.6%)
   Sớm 346 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 576 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 576 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (100.0%)
Đã xử lý 571 hồ sơ
   Trễ 2 (0.4%)
   Sớm 569 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai