THÁNG 2
Đã tiếp nhận 92 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 92 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 92 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 92 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 132 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 132 hồ sơ
   Trễ 4 (3.0%)
   Sớm 128 (97.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 60 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai