THÁNG 2
Đã tiếp nhận 172 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 172 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 172 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 172 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 339 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 339 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 337 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 336 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 104 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 106 hồ sơ
Đang xử lý 30 hồ sơ
   Trễ 5 (16.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 25 (83.3%)
Đã xử lý 76 hồ sơ
   Trễ 13 (17.1%)
   Sớm 63 (82.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai