THÁNG 1
Đã tiếp nhận 132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 134 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 2 (22.2%)
   Sắp trễ 7 (77.8%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 125 hồ sơ
   Trễ 1 (0.8%)
   Sớm 124 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 12 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 21 hồ sơ
Đang xử lý 20 hồ sơ
   Trễ 2 (10.0%)
   Sắp trễ 17 (85.0%)
   Chưa đến 1 (5.0%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai