THÁNG 1
Đã tiếp nhận 41 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 44 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 2 (66.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (33.3%)
Đã xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 41 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 4 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 2 (50.0%)
   Sắp trễ 1 (25.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai