THÁNG 1
Đã tiếp nhận 23 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 24 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 1 (14.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (85.7%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 17 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 8 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 1 (12.5%)
   Sắp trễ 1 (12.5%)
   Chưa đến 6 (75.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai