THÁNG 1
Đã tiếp nhận 40 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 43 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 40 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 5 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 3 (75.0%)
   Sắp trễ 1 (25.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 60.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 40.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai