THÁNG 8
Đã tiếp nhận 198 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 198 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 198 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 198 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 212 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 212 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 212 hồ sơ
   Trễ 1 (0.5%)
   Sớm 211 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 185 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 185 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 184 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 184 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai