THÁNG 1
Đã tiếp nhận 32 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 34 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 32 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 19 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 21 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 2 (20.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 8 (80.0%)
Đã xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 11 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai