THÁNG 2
Đã tiếp nhận 107 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 109 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 107 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 107 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 307 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 309 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 307 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 306 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 95 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 97 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 2 (25.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (75.0%)
Đã xử lý 89 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 89 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai