THÁNG 5
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 59 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 1 (1.7%)
   Sớm 58 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 174 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 174 hồ sơ
Đang xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 13 (100.0%)
Đã xử lý 161 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 160 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 26 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13 hồ sơ
Cần xử lý 39 hồ sơ
Đang xử lý 22 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 22 (100.0%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 17 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai