THÁNG 5
Đã tiếp nhận 44 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 44 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 4 (9.1%)
   Sớm 40 (90.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 80 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 80 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 1 (16.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (83.3%)
Đã xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 74 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 12 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 18 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 1 (14.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (85.7%)
Đã xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 11 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai