THÁNG 2
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 25 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 25 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 334 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 334 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 1 (33.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (66.7%)
Đã xử lý 331 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 331 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 169 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 172 hồ sơ
Đang xử lý 34 hồ sơ
   Trễ 1 (2.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 33 (97.1%)
Đã xử lý 138 hồ sơ
   Trễ 2 (1.4%)
   Sớm 136 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai