THÁNG 1
Đã tiếp nhận 56 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 62 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 6 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (50.0%)
Đã xử lý 50 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 50 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.3%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 47 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 59 hồ sơ
Đang xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 6 (42.9%)
   Sắp trễ 1 (7.1%)
   Chưa đến 7 (50.0%)
Đã xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 45 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai