THÁNG 7
Đã tiếp nhận 55 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 55 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 55 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 55 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 41 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 41 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 2 (4.9%)
   Sớm 39 (95.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.1%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 38 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 38 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (100.0%)
Đã xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 4 (12.5%)
   Sớm 28 (87.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai