THÁNG 1
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 89 hồ sơ
Đang xử lý 16 hồ sơ
   Trễ 6 (37.5%)
   Sắp trễ 3 (18.8%)
   Chưa đến 7 (43.8%)
Đã xử lý 73 hồ sơ
   Trễ 1 (1.4%)
   Sớm 72 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai