Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 12

Xã Ia Hrung - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 289 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 166 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Pờ Tó - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 63 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 353 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 34 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Tân An - Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 26 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 12

Xã Ia Trok - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chơ Long - Kông Chro
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đăk Pơ Pho - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Drăng - Krông Pa
Cần xử lý 7 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã SRó - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Vê - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 28131 hồ sơ
Tồn kỳ trước 45190 hồ sơ
Cần xử lý 73321 hồ sơ
Đang xử lý 48608 hồ sơ
   Trễ 9676 (19.9%)
   Sắp trễ 2939 (6.0%)
   Chưa đến 35993 (74.0%)
Đã xử lý 24713 hồ sơ
   Trễ 401 (1.6%)
   Sớm 24312 (98.4%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 13.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.3%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 21245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 48608 hồ sơ
Cần xử lý 69853 hồ sơ
Đang xử lý 51115 hồ sơ
   Trễ 9944 (19.5%)
   Sắp trễ 3161 (6.2%)
   Chưa đến 38010 (74.4%)
Đã xử lý 18738 hồ sơ
   Trễ 220 (1.2%)
   Sớm 18518 (98.8%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 14.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.4%
THÁNG 12
Đã tiếp nhận 2194 hồ sơ
Tồn kỳ trước 51115 hồ sơ
Cần xử lý 53309 hồ sơ
Đang xử lý 51744 hồ sơ
   Trễ 9957 (19.2%)
   Sắp trễ 3297 (6.4%)
   Chưa đến 38490 (74.4%)
Đã xử lý 1565 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1562 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.3%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai