Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 4

Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cần xử lý 912 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kbang
Cần xử lý 771 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 246 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 314 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 356 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Đak Pơ - Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 152 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 4

Xã Đắk Sơ Mei - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Nghĩa An - Huyện Kbang
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Thành An - An Khê
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Pờ Tó - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Hrung - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 25.0%
Tỉ lệ T.Hạn 75.0%
Xã Ya Ma - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 11263 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8781 hồ sơ
Cần xử lý 20044 hồ sơ
Đang xử lý 9172 hồ sơ
   Trễ 597 (6.5%)
   Sắp trễ 13 (0.1%)
   Chưa đến 8562 (93.3%)
Đã xử lý 10872 hồ sơ
   Trễ 465 (4.3%)
   Sớm 10407 (95.7%)
   Chưa nhận 13
Tỉ lệ T.Hạn 5.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 26687 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9172 hồ sơ
Cần xử lý 35859 hồ sơ
Đang xử lý 11793 hồ sơ
   Trễ 856 (7.3%)
   Sắp trễ 103 (0.9%)
   Chưa đến 10834 (91.9%)
Đã xử lý 24066 hồ sơ
   Trễ 939 (3.9%)
   Sớm 23127 (96.1%)
   Chưa nhận 20
Tỉ lệ T.Hạn 5.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 16661 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11793 hồ sơ
Cần xử lý 28454 hồ sơ
Đang xử lý 17674 hồ sơ
   Trễ 929 (5.3%)
   Sắp trễ 375 (2.1%)
   Chưa đến 16370 (92.6%)
Đã xử lý 10780 hồ sơ
   Trễ 202 (1.9%)
   Sớm 10578 (98.1%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 4.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai