Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 4

Xã Ia Rong - Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Broăi - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Drăng - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Me - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 9 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Phường Hội Phú - TP. Pleiku
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 4

Xã Ia RBol - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Khai- Huyện Ia Grai
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chrôh Pơnan – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Hla - Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 49921 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8482 hồ sơ
Cần xử lý 58403 hồ sơ
Đang xử lý 10775 hồ sơ
   Trễ 1407 (13.1%)
   Sắp trễ 176 (1.6%)
   Chưa đến 9192 (85.3%)
Đã xử lý 47628 hồ sơ
   Trễ 481 (1.0%)
   Sớm 47147 (99.0%)
   Chưa nhận 519
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 50234 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10775 hồ sơ
Cần xử lý 61009 hồ sơ
Đang xử lý 20580 hồ sơ
   Trễ 1569 (7.6%)
   Sắp trễ 786 (3.8%)
   Chưa đến 18225 (88.6%)
Đã xử lý 40429 hồ sơ
   Trễ 191 (0.5%)
   Sớm 40238 (99.5%)
   Chưa nhận 198
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20580 hồ sơ
Cần xử lý 20580 hồ sơ
Đang xử lý 20580 hồ sơ
   Trễ 1569 (7.6%)
   Sắp trễ 786 (3.8%)
   Chưa đến 18225 (88.6%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai