Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 11

Sở Tư Pháp
Cần xử lý 356 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 143 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Phường Yên Thế - TP. Pleiku
Cần xử lý 136 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Nan - Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 134 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Kla - Huyện Đức cơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Phường An Bình - An Khê
Cần xử lý 65 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 11

Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư RCăm - Krông Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Biển Hồ - TP. Pleiku
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia RTô - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Mố - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Trok - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 21650 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13324 hồ sơ
Cần xử lý 34974 hồ sơ
Đang xử lý 14530 hồ sơ
   Trễ 2791 (19.2%)
   Sắp trễ 67 (0.5%)
   Chưa đến 11672 (80.3%)
Đã xử lý 20444 hồ sơ
   Trễ 796 (3.9%)
   Sớm 19648 (96.1%)
   Chưa nhận 21
Tỉ lệ T.Hạn 10.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 26558 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14530 hồ sơ
Cần xử lý 41088 hồ sơ
Đang xử lý 18374 hồ sơ
   Trễ 3663 (19.9%)
   Sắp trễ 202 (1.1%)
   Chưa đến 14509 (79.0%)
Đã xử lý 22714 hồ sơ
   Trễ 864 (3.8%)
   Sớm 21850 (96.2%)
   Chưa nhận 39
Tỉ lệ T.Hạn 11.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.0%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 11302 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18374 hồ sơ
Cần xử lý 29676 hồ sơ
Đang xử lý 23199 hồ sơ
   Trễ 3795 (16.4%)
   Sắp trễ 608 (2.6%)
   Chưa đến 18796 (81.0%)
Đã xử lý 6477 hồ sơ
   Trễ 107 (1.7%)
   Sớm 6370 (98.3%)
   Chưa nhận 5
Tỉ lệ T.Hạn 13.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.9%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai