Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 7

Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 215 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 249 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 332 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Ia Pa
Cần xử lý 134 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kông Chro
Cần xử lý 116 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Y tế
Cần xử lý 110 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 7

Xã Đắk Sơ Mei - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 13 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Yang Trung - Kông Chro
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Thành An - An Khê
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư RCăm - Krông Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 31404 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10247 hồ sơ
Cần xử lý 41651 hồ sơ
Đang xử lý 12196 hồ sơ
   Trễ 2069 (17.0%)
   Sắp trễ 17 (0.1%)
   Chưa đến 10110 (82.9%)
Đã xử lý 29455 hồ sơ
   Trễ 1893 (6.4%)
   Sớm 27562 (93.6%)
   Chưa nhận 76
Tỉ lệ T.Hạn 9.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 25626 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12196 hồ sơ
Cần xử lý 37822 hồ sơ
Đang xử lý 16114 hồ sơ
   Trễ 2984 (18.5%)
   Sắp trễ 198 (1.2%)
   Chưa đến 12932 (80.3%)
Đã xử lý 21708 hồ sơ
   Trễ 1488 (6.9%)
   Sớm 20220 (93.1%)
   Chưa nhận 24
Tỉ lệ T.Hạn 11.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.2%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 11317 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16114 hồ sơ
Cần xử lý 27431 hồ sơ
Đang xử lý 20405 hồ sơ
   Trễ 3075 (15.1%)
   Sắp trễ 593 (2.9%)
   Chưa đến 16737 (82.0%)
Đã xử lý 7026 hồ sơ
   Trễ 348 (5.0%)
   Sớm 6678 (95.0%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai