Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 8

Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cần xử lý 1436 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kbang
Cần xử lý 813 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 277 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 133 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Ia Pa
Cần xử lý 150 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Sơ Pai - Huyện Kbang
Cần xử lý 75 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 8

Xã Ia RMok - Krông Pa
Cần xử lý 14 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Thành An - An Khê
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư RCăm - Krông Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Nam Yang - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 15 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Ka - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 9 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đắk Sơ Mei - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 25566 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11062 hồ sơ
Cần xử lý 36628 hồ sơ
Đang xử lý 13185 hồ sơ
   Trễ 2144 (16.3%)
   Sắp trễ 69 (0.5%)
   Chưa đến 10972 (83.2%)
Đã xử lý 23443 hồ sơ
   Trễ 1051 (4.5%)
   Sớm 22392 (95.5%)
   Chưa nhận 53
Tỉ lệ T.Hạn 8.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.3%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 23928 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13185 hồ sơ
Cần xử lý 37113 hồ sơ
Đang xử lý 15780 hồ sơ
   Trễ 3030 (19.2%)
   Sắp trễ 164 (1.0%)
   Chưa đến 12586 (79.8%)
Đã xử lý 21333 hồ sơ
   Trễ 859 (4.0%)
   Sớm 20474 (96.0%)
   Chưa nhận 48
Tỉ lệ T.Hạn 10.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.5%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 12497 hồ sơ
Tồn kỳ trước 15780 hồ sơ
Cần xử lý 28277 hồ sơ
Đang xử lý 20213 hồ sơ
   Trễ 3222 (15.9%)
   Sắp trễ 384 (1.9%)
   Chưa đến 16607 (82.2%)
Đã xử lý 8064 hồ sơ
   Trễ 110 (1.4%)
   Sớm 7954 (98.6%)
   Chưa nhận 4
Tỉ lệ T.Hạn 11.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai