Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 3

Sở Tư Pháp
Cần xử lý 649 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Chư Prông - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 307 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Lâu - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 232 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Krông Pa
Cần xử lý 828 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 200 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Me - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 177 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 3

Xã Chư RCăm - Krông Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Chia - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Broăi - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Hà Đông - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 12 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 35223 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16367 hồ sơ
Cần xử lý 51590 hồ sơ
Đang xử lý 21914 hồ sơ
   Trễ 5190 (23.7%)
   Sắp trễ 149 (0.7%)
   Chưa đến 16575 (75.6%)
Đã xử lý 29676 hồ sơ
   Trễ 1770 (6.0%)
   Sớm 27906 (94.0%)
   Chưa nhận 13
Tỉ lệ T.Hạn 13.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 15363 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21914 hồ sơ
Cần xử lý 37277 hồ sơ
Đang xử lý 23005 hồ sơ
   Trễ 5526 (24.0%)
   Sắp trễ 183 (0.8%)
   Chưa đến 17296 (75.2%)
Đã xử lý 14272 hồ sơ
   Trễ 808 (5.7%)
   Sớm 13464 (94.3%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 17.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 21277 hồ sơ
Tồn kỳ trước 23005 hồ sơ
Cần xử lý 44282 hồ sơ
Đang xử lý 27922 hồ sơ
   Trễ 5824 (20.9%)
   Sắp trễ 371 (1.3%)
   Chưa đến 21727 (77.8%)
Đã xử lý 16360 hồ sơ
   Trễ 460 (2.8%)
   Sớm 15900 (97.2%)
   Chưa nhận 6
Tỉ lệ T.Hạn 14.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.8%

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai