Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 9

Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cần xử lý 1026 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Phú Thiện
Cần xử lý 222 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 292 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 147 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Chư Krey - Kông Chro
Cần xử lý 126 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Đak Pơ - Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 107 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 9

Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Phường Cheo Reo - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Răng - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Kdăm - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia RMok - Krông Pa
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đăk Pling - Kông Chro
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 23865 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11847 hồ sơ
Cần xử lý 35712 hồ sơ
Đang xử lý 12880 hồ sơ
   Trễ 2209 (17.2%)
   Sắp trễ 79 (0.6%)
   Chưa đến 10592 (82.2%)
Đã xử lý 22832 hồ sơ
   Trễ 1202 (5.3%)
   Sớm 21630 (94.7%)
   Chưa nhận 45
Tỉ lệ T.Hạn 9.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.4%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 24634 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12880 hồ sơ
Cần xử lý 37514 hồ sơ
Đang xử lý 15526 hồ sơ
   Trễ 3051 (19.7%)
   Sắp trễ 169 (1.1%)
   Chưa đến 12306 (79.3%)
Đã xử lý 21988 hồ sơ
   Trễ 915 (4.2%)
   Sớm 21073 (95.8%)
   Chưa nhận 23
Tỉ lệ T.Hạn 10.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.4%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 13168 hồ sơ
Tồn kỳ trước 15526 hồ sơ
Cần xử lý 28694 hồ sơ
Đang xử lý 20131 hồ sơ
   Trễ 3184 (15.8%)
   Sắp trễ 493 (2.4%)
   Chưa đến 16454 (81.7%)
Đã xử lý 8563 hồ sơ
   Trễ 212 (2.5%)
   Sớm 8351 (97.5%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 11.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai