Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 5

Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cần xử lý 1684 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kbang
Cần xử lý 698 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 276 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 321 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 379 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kông Chro
Cần xử lý 194 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 5

Xã Pờ Tó - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đăk Pơ Pho - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đắk Sơ Mei - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Nghĩa An - Huyện Kbang
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Thành An - An Khê
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Phường An Phú - An Khê
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 26668 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8958 hồ sơ
Cần xử lý 35626 hồ sơ
Đang xử lý 10066 hồ sơ
   Trễ 664 (6.6%)
   Sắp trễ 6 (0.1%)
   Chưa đến 9396 (93.3%)
Đã xử lý 25560 hồ sơ
   Trễ 1477 (5.8%)
   Sớm 24083 (94.2%)
   Chưa nhận 39
Tỉ lệ T.Hạn 6.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 24682 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10066 hồ sơ
Cần xử lý 34748 hồ sơ
Đang xử lý 13119 hồ sơ
   Trễ 933 (7.1%)
   Sắp trễ 78 (0.6%)
   Chưa đến 12108 (92.3%)
Đã xử lý 21629 hồ sơ
   Trễ 981 (4.5%)
   Sớm 20648 (95.5%)
   Chưa nhận 18
Tỉ lệ T.Hạn 5.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 17196 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13119 hồ sơ
Cần xử lý 30315 hồ sơ
Đang xử lý 19139 hồ sơ
   Trễ 1029 (5.4%)
   Sắp trễ 310 (1.6%)
   Chưa đến 17800 (93.0%)
Đã xử lý 11176 hồ sơ
   Trễ 196 (1.8%)
   Sớm 10980 (98.2%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 4.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai