Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 2

Sở Tư Pháp
Cần xử lý 925 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Chư ty - Đức cơ
Cần xử lý 537 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Bàu Cạn - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 401 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Băng - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 389 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Yok - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 388 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Nan - Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 350 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 2

Xã Cửu An - An Khê
Cần xử lý 50 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.0%
Tỉ lệ T.Hạn 16.0%
UBND Huyện Phú Thiện
Cần xử lý 74 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.5%
Tỉ lệ T.Hạn 9.5%
Xã Ia Mrơn - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 84 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.9%
Tỉ lệ T.Hạn 7.1%
Xã Ia Krai- Huyện Ia Grai
Cần xử lý 71 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Xã Uar - Krông Pa
Cần xử lý 34 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Xã Ia RTô - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 18 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.4%
Tỉ lệ T.Hạn 5.6%
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 28933 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8768 hồ sơ
Cần xử lý 37701 hồ sơ
Đang xử lý 9065 hồ sơ
   Trễ 1167 (12.9%)
   Sắp trễ 75 (0.8%)
   Chưa đến 7823 (86.3%)
Đã xử lý 28636 hồ sơ
   Trễ 160 (0.6%)
   Sớm 28476 (99.4%)
   Chưa nhận 1344
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 43387 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9065 hồ sơ
Cần xử lý 52452 hồ sơ
Đang xử lý 16243 hồ sơ
   Trễ 1225 (7.5%)
   Sắp trễ 300 (1.8%)
   Chưa đến 14718 (90.6%)
Đã xử lý 36209 hồ sơ
   Trễ 231 (0.6%)
   Sớm 35978 (99.4%)
   Chưa nhận 1529
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai