Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 12

Xã Ia Hrung - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 289 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 166 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Pờ Tó - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 63 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 353 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 34 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Tân An - Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 26 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 12

Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Trok - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chơ Long - Kông Chro
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đăk Pơ Pho - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Drăng - Krông Pa
Cần xử lý 7 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã SRó - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 20968 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21892 hồ sơ
Cần xử lý 42860 hồ sơ
Đang xử lý 22063 hồ sơ
   Trễ 5570 (25.2%)
   Sắp trễ 930 (4.2%)
   Chưa đến 15563 (70.5%)
Đã xử lý 20797 hồ sơ
   Trễ 215 (1.0%)
   Sớm 20582 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 25892 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22063 hồ sơ
Cần xử lý 47955 hồ sơ
Đang xử lý 22206 hồ sơ
   Trễ 5629 (25.3%)
   Sắp trễ 931 (4.2%)
   Chưa đến 15646 (70.5%)
Đã xử lý 25749 hồ sơ
   Trễ 259 (1.0%)
   Sớm 25490 (99.0%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 12.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 29327 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22206 hồ sơ
Cần xử lý 51533 hồ sơ
Đang xử lý 22533 hồ sơ
   Trễ 5769 (25.6%)
   Sắp trễ 933 (4.1%)
   Chưa đến 15831 (70.3%)
Đã xử lý 29000 hồ sơ
   Trễ 264 (0.9%)
   Sớm 28736 (99.1%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 11.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 29536 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22533 hồ sơ
Cần xử lý 52069 hồ sơ
Đang xử lý 22921 hồ sơ
   Trễ 5976 (26.1%)
   Sắp trễ 941 (4.1%)
   Chưa đến 16004 (69.8%)
Đã xử lý 29148 hồ sơ
   Trễ 310 (1.1%)
   Sớm 28838 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 47084 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22921 hồ sơ
Cần xử lý 70005 hồ sơ
Đang xử lý 25109 hồ sơ
   Trễ 6194 (24.7%)
   Sắp trễ 959 (3.8%)
   Chưa đến 17956 (71.5%)
Đã xử lý 44896 hồ sơ
   Trễ 1163 (2.6%)
   Sớm 43733 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 44274 hồ sơ
Tồn kỳ trước 25109 hồ sơ
Cần xử lý 69383 hồ sơ
Đang xử lý 28629 hồ sơ
   Trễ 6537 (22.8%)
   Sắp trễ 1005 (3.5%)
   Chưa đến 21087 (73.7%)
Đã xử lý 40754 hồ sơ
   Trễ 1028 (2.5%)
   Sớm 39726 (97.5%)
   Chưa nhận 18
Tỉ lệ T.Hạn 10.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.1%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 41908 hồ sơ
Tồn kỳ trước 28629 hồ sơ
Cần xử lý 70537 hồ sơ
Đang xử lý 32165 hồ sơ
   Trễ 7120 (22.1%)
   Sắp trễ 1070 (3.3%)
   Chưa đến 23975 (74.5%)
Đã xử lý 38372 hồ sơ
   Trễ 955 (2.5%)
   Sớm 37417 (97.5%)
   Chưa nhận 15
Tỉ lệ T.Hạn 11.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.6%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 46068 hồ sơ
Tồn kỳ trước 32165 hồ sơ
Cần xử lý 78233 hồ sơ
Đang xử lý 37170 hồ sơ
   Trễ 7918 (21.3%)
   Sắp trễ 1295 (3.5%)
   Chưa đến 27957 (75.2%)
Đã xử lý 41063 hồ sơ
   Trễ 1356 (3.3%)
   Sớm 39707 (96.7%)
   Chưa nhận 16
Tỉ lệ T.Hạn 11.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.1%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 42067 hồ sơ
Tồn kỳ trước 37170 hồ sơ
Cần xử lý 79237 hồ sơ
Đang xử lý 45190 hồ sơ
   Trễ 8889 (19.7%)
   Sắp trễ 2724 (6.0%)
   Chưa đến 33577 (74.3%)
Đã xử lý 34047 hồ sơ
   Trễ 534 (1.6%)
   Sớm 33513 (98.4%)
   Chưa nhận 18
Tỉ lệ T.Hạn 11.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.1%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 28131 hồ sơ
Tồn kỳ trước 45190 hồ sơ
Cần xử lý 73321 hồ sơ
Đang xử lý 48608 hồ sơ
   Trễ 9676 (19.9%)
   Sắp trễ 2939 (6.0%)
   Chưa đến 35993 (74.0%)
Đã xử lý 24713 hồ sơ
   Trễ 401 (1.6%)
   Sớm 24312 (98.4%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 13.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.3%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 21245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 48608 hồ sơ
Cần xử lý 69853 hồ sơ
Đang xử lý 51115 hồ sơ
   Trễ 9944 (19.5%)
   Sắp trễ 3161 (6.2%)
   Chưa đến 38010 (74.4%)
Đã xử lý 18738 hồ sơ
   Trễ 220 (1.2%)
   Sớm 18518 (98.8%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 14.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.4%
THÁNG 12
Đã tiếp nhận 2194 hồ sơ
Tồn kỳ trước 51115 hồ sơ
Cần xử lý 53309 hồ sơ
Đang xử lý 51744 hồ sơ
   Trễ 9957 (19.2%)
   Sắp trễ 3297 (6.4%)
   Chưa đến 38490 (74.4%)
Đã xử lý 1565 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1562 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.3%

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai